[1]
วรานุสันติกูล ด., โทผล ด., แพนาค ด., กังวานรังสรรค์ ด. น., and หาญภาคภูมิ ด. ศ., “Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 9, no. 2, pp. 31–57, May 2016.