[1]
คำวชิระพิทักษ์ ผ. ด., เสือโพธิ์ไทย ก., and ทับกลาง อ., “Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan)”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 10, no. 1, pp. 1–12, Jan. 2017.