[1]
บุญประเสริฐ ศ., “วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 2, pp. 17–33, Apr. 2019.