[1]
ตู้ประกาย ด. เ. and ย์ ตู้ประกาย ผ. ด., “การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 2, pp. 35–52, May 2015.