[1]
กิมเสาร์ อ. and เหล่าดี ผ. ด., “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 3, pp. 1–18, Sep. 2015.