[1]
แท่งทอง จ. and แสงจันทร์จิรเดช ศ., “การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 3, pp. 19–28, Sep. 2015.