[1]
เกื้อทวีกุล ด., “RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 3, pp. 119–131, Sep. 2015.