[1]
ทองพร้อม ส., “ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 7, no. 3, pp. 1–16, Jan. 2015.