[1]
และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข., “การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 2, pp. 49–58, Jan. 2015.