[1]
ริยะขัน อ., “การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 2, pp. 153–168, Jan. 2015.