[1]
ทองเมือง พ., “การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 1, pp. 87–100, Jan. 2015.