[1]
และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ., “สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 1, pp. 101–116, Jan. 2015.