[1]
อนันตธนาชัย ร., “การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 3, no. 1, pp. 59–74, Jan. 2013.