[1]
สุขเกษม ช. and โทผล ส., “มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์)”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 3, no. 1, pp. 105–118, Jan. 2013.