วรานุสันติกูล ด., โทผล ด., แพนาค ด., กังวานรังสรรค์ ด. น., and หาญภาคภูมิ ด. ศ. “Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena Odorata (L.) King & Robinson”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 9, no. 2, May 2016, pp. 31-57, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782.