คำวชิระพิทักษ์ ผ. ด., เสือโพธิ์ไทย ก., and ทับกลาง อ. “Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 10, no. 1, Jan. 2017, pp. 1-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178241.