ชัยยวรรณาการ ณ., ตั้งธรรม ศ., and โตกฤษณะ ร. “Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 10, no. 2, May 2017, pp. 133-51, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178703.