บุญประเสริฐ ศ. “วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 2, Apr. 2019, pp. 17-33, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719.