ตู้ประกาย ด. เ., and ย์ ตู้ประกาย ผ. ด. “การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 2, May 2015, pp. 35-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722.