ธนสัมบัณณ์ อ., and พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 2, May 2015, pp. 53-65, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725.