กิมเสาร์ อ., and เหล่าดี ผ. ด. “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 3, Sept. 2015, pp. 1-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739.