แท่งทอง จ., and แสงจันทร์จิรเดช ศ. “การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 3, Sept. 2015, pp. 19-28, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741.