เกื้อทวีกุล ด. “RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 8, no. 3, Sept. 2015, pp. 119-31, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754.