ทองพร้อม ส. “ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 3, Jan. 2015, pp. 1-16, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371.