รัตนปนัดดา ณ. “ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 3, Jan. 2015, pp. 45-60, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375.