โกมุติบาล อ. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 2, Jan. 2015, pp. 33-42, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397.