วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข. “การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 2, Jan. 2015, pp. 57-66, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399.