จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณ. บ. ป. พ. ท. พ. “การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia Speciosa (L.) Per.)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 1, Jan. 2015, pp. 41-56, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412.