และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ. “การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 7, no. 1, Jan. 2015, pp. 57-70, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413.