และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช. “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 2, Jan. 2015, pp. 11-26, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431.