และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข. “การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 2, Jan. 2015, pp. 49-58, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434.