และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส. “การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 2, Jan. 2015, pp. 85-96, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437.