รุธิรโก ป. “การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 2, Jan. 2015, pp. 127-38, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440.