ริยะขัน อ. “การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 2, Jan. 2015, pp. 153-68, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443.