และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข. “การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 1, Jan. 2015, pp. 11-24, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450.