วัยวุฒิ ศ. “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 1, Jan. 2015, pp. 25-36, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451.