ทองเมือง พ. “การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 1, Jan. 2015, pp. 87-100, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456.