และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. “สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 1, Jan. 2015, pp. 101-16, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457.