และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 6, no. 1, Jan. 2015, pp. 159-70, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461.