จันบัวลา ส. “การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 5, no. 1, Apr. 2012, pp. 13-22, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147.