ภาคภูมิ ท., and จันตรี ก. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 5, no. 1, Apr. 2012, pp. 47-60, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160.