สุขเกษม ช., and โทผล ส. “มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 3, no. 1, Jan. 2013, pp. 105-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220.