จันตรี ก., and นวลบุญ ท. “การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, vol. 1, no. 1, Jan. 2013, pp. 12-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246.