วรานุสันติกูล ดร.ปิยาภรณ์, โทผล ดร.สุชาดา, แพนาค ดร.เจษฏา, กังวานรังสรรค์ ดร. นิวัฒน์, and หาญภาคภูมิ ดร. ศรีสุดา. “Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena Odorata (L.) King & Robinson”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 9, no. 2 (May 1, 2016): 31–57. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782.