แสงรุ่งเรือง ดร.พุทธิธร, ฟูเผ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา, and ภูหินกอง วีรชน. “Synthesis of ZnO/CuO Nanocomposites Against Pathogenic Bacteria for Application in Food Packaging”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 9, no. 2 (May 1, 2016): 95–117. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177809.