รุธิรโก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช. “Application of Geo-Information Technology to Study Urban Heat Island Phenomenon”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 9, no. 3 (September 1, 2016): 147–163. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178212.