ชัยยวรรณาการ ณัฐพล, ตั้งธรรม ศาสตราจารย์.ดร.นิพนธ์, and โตกฤษณะ รองศาสตราจารย์.ดร.เรืองไร. “Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 10, no. 2 (May 1, 2017): 133–151. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178703.