ปัตลา นางสาววัชราพร, สุระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัค, and ศิริวัฒนเมธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์. “Morphology of BmNPV - Polyhedra of Bombyx Mori in Thailand”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 1 (January 1, 2015): 73–89. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178930.