บุญประเสริฐ ศักดา. “วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 2 (April 18, 2019): 17–33. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719.