ตู้ประกาย ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย, and ย์ ตู้ประกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์. “การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 2 (May 1, 2015): 35–52. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722.